پخش پریمکت خیابان کلانتری

پخش پریمکت خیابان کلانتری  واقع درمحله ای پودینه  انجام شد

هفته دفاع مقدس گرامی باد

روابط عمومی شورای اسلامی وشهرداری علی اکبر

اقامه نماز ظهرعاشورا

نماز ظهرعاشورابه تاسی از نماز ظهرعاشورادرمحل آستان شهدای گمنام اقامه شد

آغارساخت آسفالت سرد برای معابرشهر

باتوجه به اختصاص قیریارانه ای به شهرداری ،شهرداری نسبت به احداث دپوی شن وانجام سازکارلازم جهت ساخت آسفالت سردباهمکاری کارشناسان مربوطه اقدام نموده است باتوجه به سهمیه 104تنی قیریارانه ای به شهرداری پیش بینی می شوددرحدود12هزارمترمربع ازمعابرشهرآسفالت گردد