آغازکاشت وانتقال گل های فصلی ازگلخانه شهرداری به میادین

آغاز کاشت وانتقال گل های فصلی از گلخانه شهرداری به میادین .بلوارها وپارک های سطح شهر

پیشرفت هفتاد درصدی پل احداثی برروی نهر آزادی

احداث پل بروی نهر آزادی جهت یکطرفه نمودن کامل بلوار امام خمینی (ره)

نمایی زیبا از گلخانه شهرداری

کاشت انواع گل فصلی در گلخانه شهرداری جهت کاشت درمیادین وبلوارهای سطح شهر

درادامه نهضت آسفالت (آسفالت معابرشهر)

درادامه نهضت آسفالت معابردرشهرعلی اکبرآسفالت خیابان ذولفقار-ورودی شمالی پارک پردیس -خیابان های فرعی آیت الله سیستانی 3-4-1

پخش پریمکت تعدادی از معابروقسمتی از پارک پردیس

پخش پریمکت تعدادی از معابرشهروبخش از پارک پردیس جهت آسفالت

تخلیه اولین تانکر قیرسال 97

از محل قیرهای اختصاصی اولین تانکر قیرسال 97درمحل دپوی پیش بینی شده شهرداری تخلیه گردید.