درادامه نهضت آسفالت (آسفالت معابرشهر)

درادامه نهضت آسفالت معابردرشهرعلی اکبرآسفالت خیابان ذولفقار-ورودی شمالی پارک پردیس -خیابان های فرعی آیت الله سیستانی 3-4-1

پخش پریمکت تعدادی از معابروقسمتی از پارک پردیس

پخش پریمکت تعدادی از معابرشهروبخش از پارک پردیس جهت آسفالت

تخلیه اولین تانکر قیرسال 97

از محل قیرهای اختصاصی اولین تانکر قیرسال 97درمحل دپوی پیش بینی شده شهرداری تخلیه گردید.

آمادی سازی چهاردپوی شن جهت تولید آسفالت سرد

آماده سازی چهاردپوی شن جهت تولیدآسفالت معابرشهر

پخش پریمکت خیابان کلانتری

پخش پریمکت خیابان کلانتری  واقع درمحله ای پودینه  انجام شد